TEF 2007 Organizers
Co-Chairs
Lucia Tian
Stanley Wang

Panels
Warren Chan (IP and Biotech Panels)
Fergus Hurley (IT and VC Panels)
Mia Qian (Energy Panel)

Showcase
Jean Cui
Faizan Hassan

Logistics
Allison Dee

Publicity
Nahathai Srivali
Jongu Shin

Finance
Grace Yeung

Website Development
Jong-Moon Kim
Sina Salehi Omran
Phyo Nyi Nyi Kyaw